Giới thiệu

Vận chuyển và giao nhận

 

Phương thức vận chuyển và giao nhận sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng giữa hai bên.

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, chúng tôi sẽ có thông tin kịp thời cho khách hàng.

Link to Website

---------