Bơm chất lỏng đơn

UNI-5200SYS

Áp dụng cho các sản phẩm đóng gói 300ml như Silicone PU.STPU,
Kích thước 231 x 64,4 x 64,4 mm
 

Link to Website

---------